21.03.2023, Salı
9 °C / 21 °C Denizli Hava Durumu
  1. ANA SAYFA
  2. /
  3. GÜNDEM
  4. /
  5. Sarayköy Belediyesi, Sayıştay denetimine fena takıldı

Sarayköy Belediyesi, Sayıştay denetimine fena takıldı

A- A+
D20HABER
Yayınlanma: 13 Kasım 2022 Pazar - 11:26Güncelleme: 13 Kasım 2022 Pazar - 11:50
Sarayköy Belediyesi, Sayıştay denetimine fena takıldı

Denizli’nin Sarayköy ilçesinde, AK Partili başkanın yönetimindeki belediyede Sayıştay tarafından yapılan denetimde uzun bir “yapılmayanlar ve eksiklikler” listesi çıkarıldı. Ayrıca, jeotermal ısıtmanın özel bir şirkete protokol ile devredildiği, yüzde 20’lik kar payının da yıllardır tahsil edilmediği belirlendi.

Sayıştay tarafından Sarayköy Belediyesinde gerçekleştirilen denetimle ilgili rapor yayımlandı. Raporda, elde edilen bulgular madde madde sıralanırken, yapılamayanlar ev eksikliklerin uzun bir liste oluşturduğu görüldü.

Raporda, yatırımlar hesabının gerçek durumu yansıtmamasından kısa ve uzun vadeli banka kredileri hesaplarının gerçek durumuna, muhasebe kayıtlarında yer almayan taşınmazın kurumun borcuna karşı devredilmesi işlemlerinin hatalı muhasebeleştirilmesinden doğrudan temin ve pazarlık usullerinde belirtilen parasal sınıra tabi işler için yapılan harcamalarda yüzde 10 sınırının aşılmasına kadar birçok eksikliğe ve hatalı işleme yer verildi.

YILLARDIR JEOTERMALDEN KAR PAYI ALINMAMIŞ

Sayıştay raporunda dikkat çeken bulgulardan birisi “Jeotermal su ile konutların ısıtılması işinin belediye tarafından ihalesiz olarak bir protokol ile özel bir şirkete devredilmesi ve bu protokole bağlı olarak tahsil edilmesi gereken yüzde 20’lik kar payının belediye tarafından hiç tahsil edilmemesi” oldu.

Raporda, Kızıldere Jeotermal Santralinden çıkan sıcak su ile ilçe merkezindeki konutların ısıtılması işi için 19.07.2001 tarihinde Sarayköy Belediyesi ile Türkiye Elektrik Üretim-İletim Anonim Şirketi (TEAŞ) arasında protokol imzalandığı, protokolle 49 yıllığına intifa hakkı verildiği, Sarayköy Belediye Başkanlığınca protokol gereği olan tesislerin kurulup işletilmesi işinin önce A. firmasına ihale edildiği, işin söz konusu yüklenici tarafından tamamlanamaması nedeniyle bu defa Belediye Meclisinin 25.04.2002 tarih 16 sayılı kararıyla Belediye Başkanına verilen yetkiye istinaden ihale yapılmadan B şirketi ile 26.05.2002 tarihinde protokol imzalandığı, suyun kullanımı süresince konut ısıtılması işinden elde edilecek net karın yüzde 20’sinin belediyeye verilmesi de protokolün 5’nci maddesiyle kararlaştırıldığı kaydedildi.

Konutların ısıtma işinin verildiği B. şirketinin halen yenilenen kurumsal kimliğiyle C. Enerji olarak faaliyetini sürdüğü de vurgulanan raporda, “Yapılan incelemede, Sarayköy Belediye Başkanlığına işletici firma tarafından protokol hükümleri çerçevesinde yüzde 20 kar payı ödemesinin bugüne değin gerçekleşmediği, belediyeye mali bilgiler ve karlılık durumuna ilişkin bilgi verilmediği, sadece sözlü olarak, zarar edildiğine yönelik bir ifadede bulunulduğu anlaşılmıştır” denildi.

“PROTOKOL HUKUKİ TEMELDEN YOKSUN”

Öncelikle ihale mevzuatı dışında, belediye başkanı ile B. şirketi arasında imzalanan ve süre içermeyen bir protokol ile firmaya kurulum ve işletme hakkının verilmesinin hukuki temelden yoksun olduğu belirtilen raporda, şu ifadelere yer verildi:

“Protokolün yaklaşık 20 yıllık bir geçmişe sahip olması nedeniyle bir an için bu konudaki mevzuat uyarsızlıkları göz ardı edilmiş olsa bile, protokol hükümleri çerçevesinde Sarayköy Belediyesine yüzde 20 kar payı ödemesi yapılmaması, işletici firmanın karlılık durumunu gösterecek mali tablo ve bilgilere ulaşılamaması ve diğer protokol hükümlerinin işlerliğine yönelik kontrollerin sağlanamaması kabul edilebilir bir görünüm arz etmemektedir. Belde halkının hak ve menfaatlerini gözetmek yükümlülüğünde olan belediye başkanlığının, mevzuat ve protokol hükümleri çerçevesinde gerekli hukuki girişimlerde bulunması önemli bir gereklilik olarak görülmektedir.

Haberin DevamıReklam

Sonuç olarak Belediyenin, Borçlar Kanunu hükümleri doğrultusunda geçmiş yıllarınki de dahil olmak üzere şirketin sadece konut ısıtma işinden doğan gelir ve giderleri ile karlılık durumunu gösteren mali verileri temin ederek hak edilmiş bir pay var ise bunların tahsiline yönelik her türlü tedbiri alarak, hem 2021 yılı ve geçmiş yıllara ait kamu kaynaklarını tahsil etmesi hem de bundan sonra doğması muhtemel kamu zararının önüne geçmesi son derece gerekli ve önemli görülmektedir.”

SAPTANAN EKSİKLİKLER LİSTESİ

Bu arada Sarayköy Belediyesinde Sayıştay denetçilerince belirlenen eksiklikler ve hatalı işlemlerin listesi de çıkarıldı. İşte onlar:

Yapılmakta olan yatırımlar hesabının gerçek durumu yansıtmaması.
● Sermaye taahhütleri hesabının kullanılmaması.
● Kamu kurumlarına yapılan taşınmaz tahsislerinin muhasebe kayıtlarında takip edilmemesi.
● Gelirlerden takipli alacaklar hesabına kayıtlı alacaklar için tahakkuk eden gecikme zammı ve faizlerin izlenmemesi.
● Kıdem tazminatı karşılığı hesaplarının gerçeği yansıtmaması.
● Kısa ve uzun vadeli banka kredileri hesaplarının gerçek durumu yansıtmaması.
● Muhasebe kayıtlarında yer almayan taşınmazın kurumun borcuna karşı devredilmesi işlemlerinin hatalı muhasebeleştirilmesi.
● Peşin tahsil edilen kira gelirlerinin vadesine göre gelecek aylara ait gelirler hesabı ile gelecek yıllara ait gelirler hesabında izlenmemesi.
● Satın alınan bazı mal ve malzemelerin ilgili aktif hesaplar yerine giderler hesabına kaydedilmesi
● Stoklara ilişkin işlemlerin hatalı kaydedilmesi.
● Taşınır mal yönetim hesabı icmal cetveli ile muhasebe kayıtlarının uyuşmaması.
● Taşınmazların, taşınmaz formları ile muhasebe kayıtlarındaki değerlerinin uyuşmaması.
●Telekomünikasyon alt yapı ve şebekelerinden alınması gereken geçiş hakkı bedellerinin takip ve tahsilinin yapılmaması.
● Doğrudan temin kapsamında yapılan bazı mal ve hizmet alımlarında sözleşme yapılmaması.
● Doğrudan temin ve pazarlık usullerinde belirtilen parasal sınıra tabi işler için yapılan harcamaların %10 sınırını aşması.
● Gecekondu Fonu hesabının oluşturulmaması.
● Kadrolu işçilerin yıllık izinlerinin düzenli olarak kullandırılmaması.
● Taşınmazlara ilişkin kira bedellerinin zamanında tahsil edilememesi.
● Kurum tarafından verilen bazı hizmetlerin belediye personeli ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ücretsiz sunulması.
● Personel giderlerinin mevzuatta belirlenen sınırların üzerinde olması.
● Süreklilik gösteren bazı mal alımlarının doğrudan temin sınırının altında kalacak şekilde kısımlar halinde alınması.
● Taşınmaz icmal cetvellerinin düzenlenmemesi.
● Taşınmazlar için kapsamlı ve güncel bir değer tespit çalışması ile cins tashihinin yapılmaması.
● Temin edilen mal ve hizmetler karşılığı alınan faturaların zamanında düzenlenmemesi.
● Yevmiye defterinde geriye dönük düzeltme kaydı yapılması.
● Jeotermal su ile konutların ısıtılması işinin belediye tarafından ihalesiz olarak bir protokol ile özel bir şirkete devredilmesi ve bu protokole bağlı olarak tahsil edilmesi gereken %20’lik kar payının belediye tarafından hiç tahsil edilmemesi.
● Bütçe emanetleri hesabında izlenen borçlardan zamanaşımına uğrayan tutarların gelir kaydedilmemesi.